Varhainen täydellinen kielikylpy


Varhainen täydellinen kielikylpy aloitetaan Suomessa 4 - 5-vuotiaana, jolloin lapset hallitsevat jo hyvin äidinkieltänsä ja uuden kielen omaksuminen on helpointa sekä tehokkainta. Tämä kieliohjelma alkaa päiväkodissa ja jatkuu yläluokkien loppuun saakka. Kielikylpykielen osuus vähenee 100 prosentista 50 prosenttiin yleensä viidennelle koululuokalle tultaessa. Useat tutkimukset Suomessa ja muissa maissa ovat osoittaneet, että kielikylpyoppilaiden äidinkieli kehittyy normaalisti ja kielikylpykieli huomattavasti paremmin kuin normaalissa kouluopetuksessa. Koulunkäynti kielikylpymenetelmällä tuo mukanaan myös muita etuja kielitaidon lisäksi. Näitä ovat esimerkiksi positiivinen asenne kielten oppimiseen ja luovuus oppimisstrategioiden käytössä. (ks. Tuula Merisuo-Storm 1999 - 2001: Development of pupils’ literacy skills and learning attitudes in CLIL education ja Siv Björklund 1996: Kielikylpyoppilaiden leksikaalinen luovuus.)
 
Varhaisessa täydellisessä kielikylvyssä päiväkodin koko henkilökunta käyttää johdonmukaisesti vain kielikylpykieltä, mutta ymmärtää lapsen äidinkieltä, joka kaikilla Honey Monsters -lapsilla on suomi. Vanhempia kehotetaan muistuttamaan päiväkodissa aloittavia 4-vuotiaitaan siitä, että henkilökunta ymmärtää suomea. Kommunikaatiota täydennetään äänteillä, ilmeillä ja eleillä. Normaalit päiväkodin toimet, kuten laulut, lorut, näytelmät, sadunkerronta ja muut käytännön tilanteet, luovat lapsen kielenomaksumiselle luontevan ympäristön. Lapsi saa vapaasti käyttää äidinkieltään, mutta häntä kannustetaan vähitellen käyttämään enemmän kielikylpykieltä. Opetus on lapsikeskeistä ja täynnä aktiivista toimintaa. Monipuolisia kielenkäyttötilanteita luodaan leikki- ja työpistetyöskentelyn, vierailijoiden, retkien ja teemaopetuksen avulla.
 
Tarjoamme kielikylpyopetusta, mutta osaavan henkilökuntamme avulla tarjoamme kielikylvyn lisäksi turvallista, laadukasta ja aktivoivaa varhaiskasvatusta. Kielikylpymenetelmä vaatii erityisen virikkeellistä ohjelmaa, joka edellyttää henkilökunnan erityisosaamista ja joka tarjoaa Honey Monsters -lapsille iloista ja monipuolista toimintaa. Lasten vanhempien kanssa henkilökunta keskustelee suomeksi. Honey Monsters huolehtii myös esikouluopetuksen antamisesta. Päiväkodillamme on ostopalvelusopimus Espoon kanssa maksuttoman esiopetuksen järjestämisestä.
Honey Monstersin nettisivut tarjoaa: