Tavoitteet ja arvot


Toiminta-ajatuksemme on edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä tarjota mahdollisuus omaksua englanninkieltä kielikylpymenetelmän mukaisesti.
 
Iloinen arki - Turvallinen yhteisö - Avara ajattelu - Kannustava kasvu
 
Päivittäisessä toiminnassamme Honey Monstereissa lasten viihtyvyys ja turvallisuus on ensisijaista. Lasten turvallisuudesta huolehtii riittävä määrä aikuisia. Selvät rutiinit, säännöt ja rajat luovat lapsille turvallisen tunteen päiväkodissa. Lapsilla on mielenkiintoista puuhaa yhdessä kavereiden kanssa. Henkilökuntamme luo osaltaan hyväntuulisuudellaan iloista tunnelmaa. Nauraminen ja hassuttelu ovat tärkeitä. Lasten kasvu ja kehitys rakentuvat heidän omille vahvuuksilleen. Lapsia kannustetaan kokeilemaan uusia asioita, jotka saattavat olla aluksi vaikeitakin. Yhdessä iloitsemme onnistumisista. Liiallista kilpailuhenkisyyttä vältetään, mutta pikku kisat toisinaan piristävät tunnelmaa. Lapsille annetaan mahdollisuus leikkiin sekä yksin että ryhmässä. Heitä rohkaistaan leikkiin eri leikkipisteissä ja eri leikkikaverien kanssa sekä ilmaisemaan tunteitaan ja ajatuksiaan leikin kautta.
 
Oppimisen kannalta on tärkeää, että lapset uskaltavat kysyä heitä askarruttavia kysymyksiä. Kysyminen edistää kielenkin oppimista. Luottamus itseen ja toisiin tulee esiin esimerkiksi siinä, että lapset esiintyvät toisilleen rohkeasti. Esiintymistä harjoitellaan päivittäin leikeissä, joissa jokainen saa vuorollaan tehdä yksin jotain. Rohkeuden karttuessa lapset tuottavat tarinoita vaikkapa nukketeatteriin. Päiväkodin juhlissa lapset saavat kokemusta esiintymisestä isommalle yleisölle.
 
Kielikylpymenetelmä jo sinällään painottaa vuorovaikutusta. Toisten kuuntelu ja oma puhuminen vuorollaan edistävät samalla myös tärkeitä sosiaalisia taitoja. Ryhmien yhteisissä keskusteluissa sisäistetään moraalisia ja eettisiä arvoja, kun keskustelun aiheena on esimerkiksi pienempien ja heikompien auttaminen.
 
Tuemme lapsia löytämään itselleen läheisimmän ystävän, jonka kanssa perehdytään ystävyyden iloihin ja suruihin. Samalla kuitenkin korostamme, että lasten tulee leikkiä myös muiden lapsien kanssa. On tärkeää oppia huomaamaan ja hyväksymään ihmisten erilaisuus ja ymmärtää, kuinka tulla toimeen toisten kanssa. Päiväkotimme kansainvälisellä henkilökunnalla on tässäkin tärkeä esimerkin rooli.
 
Lasten vanhempien ja henkilökunnan välille muodostuu läheinen suhde pienissä toimipisteissämme. Kahdenkeskisiä keskusteluja lapsen kasvusta ja kehityksestä järjestetään säännöllisesti. Tapaamme vanhempia myös muissa yhteyksissä, sillä jokainen perhe kuuluu päiväkotimme kannatusyhdistykseen ja on mukana tiimitoiminnassa. Järjestämme yhdessä juhlia ja pidämme erilaisia talkoita.
 
Kannatusyhdistyksen jäseninä perheet päättävät, mikä heille on tärkeää päiväkodin toiminnassa, sillä he vaikuttavat päiväkodin toimintasuunnitelmaan ja hyväksyvät budjetin.
Honey Monstersin nettisivut tarjoaa: